Selasa, 05 Maret 2013

KEIMAMAN WANITA DALAM PERSPEKTIF HADIS Studi tentang hadis Ummu Waraqah


A.     Latar Belakang Masalah
                                                                       
Tepat pada hari jum’at, 18 Mei 2005 silam, di sebuah gereja Katedral di Sundram Tagore Gallery, New York, umat Islam di gegerkan dengan adanya seorang wanita menjadi imam bagi laki-laki untuk pertama kalinya, tidak hanya itu saja, aminah wadud juga menjadi khotib shalat jum’at yang di hadiri sekitar 100 orang jama’ah wanita dan laki-laki. Sebelum shalat di mulai , adzan juga di kumandangkan oleh seorang wanita, tanpa penutup kepala.[1]
Dalam “jum’atan heboh” aminah wadud ini, ada sebuah hadits yang di perdebatkan yaitu hadis ummu waraqah. Ummu waraqah adalah salah seorang sohabah yang mulia, di mana pada waktu itu Rasulullah saw.berkunjung ke rumahnya, lalu Rasulullah memerintahkan dia untuk menjadi imam bagi keluarganya.
Berangkat dari fenomena kejadian di atas, timbul pertanyaan,: (1) bolehkah wanita menjadi imam bagi laki-laki? (2) bagaimanakah status hadits ummu waraqah?Dalam menilai periwayat yang diperselisihkan, penulis menggunakan kaidah al-Jarhu Muqaddamun alā al-Ta’dīl.
                       
B.     Beberapa variasi teks hadis

Hadis-hadis tentang Ummu Waraqah menjadi Imam bagi keluarganya diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis, yaitu Abū Dāwūd, al-Dāruquthni, Ibn Khuzaimah, dan Ahmad.

1.    Riwayat Abū Dāwūd (w.275/889)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالأَوَّلُ أَتَمُّ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَزُورُهَا فِى بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا
Artinya: (Abū Dāwūd berkata): telah menyampaikan kepada kami al-Hasan Ibn Hammād al-Hadrami(yang menyatakan): telah menyampaikan kepada kami Muhammad Ibn Fudhail dari al-Walīd Ibn Jumai’ dari ‘Abdirrahmān Ibn Khallād dari Ummi Waraqah Binti ‘Abdillāh  Ibn al-Hāris dia berkata –Rasulullah saw. Mengunjungi rumahnya(Ummu Waraqah) dan menjadikan seorang muadzin untuk mengumandangkan adzan dan memerintahkan ummu waraqah untuk menjadi imam bagi keluarganya. (HR. Abū Dāwūd).[2]

2.    Riwayat al-Dāruquthni (w.385 H)
حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْر الْنَيْسَابُوْرِيْ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيْ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ جُمَيْعٍ حَدَّثَتْنِيْ جَدَّتِيْ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ وَكَاَنَتْ تَؤُمُّ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا
Artinya: (al-Dāruquthni berkata): telah menceritakan kepada kami Abū Bakr al-Naisabūri,(yang menyatakan) telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibn Manshūr, telah menceritakan kepada kami Abū Ahmad al-Zubairi telah menceritakan kepada kami al-Walīd Ibn Jumai’ telah menvceritakan kepadaku nenek ku dari Ummi Waraqah dia menjadi imam: bahwa Rasulullah saw.mengizinkan Ummu Waraqah untuk mengimami keluarganya.(HR.ad-Daruquthni)[3]
3.    Riwayat Ibn Khuzaimah (w.311 H)
أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ نَا أَبُوْ بَكْر ثَنَا نَصْر عَلِيٍ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُودَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ لَيْلَى بِنْتِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْهَا وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ : أَنَّ نَبِيَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ : اِنْطَلِقُوْا بِنَا نَزُوْرُ الشَّهِيْدَةَ وَ أَذِنَ لَهَا أَنْ تُؤَذِّنَ لَهَا وَ أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا فِي الْفَرِيْضَةِ وَ كَانَتْ قَدْ جَمَعَتْ الْقُرْآَنَ
Artinya: (Ibnu Khuzaimah berkata): telah menceritakan kepada kami Abū Thāhir, telah menceritakan kepada kami Abū Bakr, telah menceritakan kepada kami Nashr ‘Ali, telah menceritakan kepada kami ‘Abdullāh Ibn Dāwūd, dari al-Walīd  Ibn Jumai’ dari Laila Binti Mālik dari ayahnya, dari ‘Abdirrahmān Ibn Khallād dari Ummi Waraqah, bahwasanya Nabi saw.bersabda: pergilah kalian bersama kami, kami akan mengunjungi asy-Syahīdah(sebutan bagi Ummu Waraqah) dan Rasulullah saw. Mengizinkan Ummu Waraqah untuk mengimami keluarganya dalam shalat wajib dan pada waktu itu Ummu Waraqah membaca al-Qur’an.(HR. Ibnu Khuzaimah)[4]

4.    Riwayat  Ahmad (w.241 H)
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتْ الْقُرْآنَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا وَكَانَ لَهَا مُؤَذِّنٌ وَكَانَتْ تَؤُمُّ أَهْلَ دَارِهَا

Artinya: (Imam Ahmad berkata) telah menceritakan kepada kami Abū Nu’aim, dia berkata: telah menceritakan kepada kami al-Walīd , dia berkata: telah menceritakan kepada ku nenek ku dari Ummi Waraqah Binti ‘ Abdillāh Ibn al-Hāris al-Anshāri, Ummu Waraqah sedang membaca al-Qur’an dan Nabi saw. Sungguh telah memerintahkan Ummu Waraqah untuk mengimami keluarganya, dan dia mempunyai seorang muadzin dan dia mengimami keluarganya.(HR.Ahmad)[5]

C.     Kritik  Sanad Hadis (al-Naqd al-Khārijī)

            Hadis yang hendak dikritisi dari sisi sanadnya dalam hal ini adalah hadis Ummu Waraqah yang diriwayatkan oleh  Imām Abū Dāwūd Juz I hadis no.592. Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah hadis tersebut secara sanad sahih atau tidak. Jika secara sanad hadis tersebut sahih, maka baru akan dilanjutkan dengan kritik internal atau dari sisi matannya.
            Sanad hadis ini terdiri dari (1) Abū Dāwūd, (2) al-Hasan Ibn Hammād al-Hadrami (3) Muhammad Ibn Fudhail (4) al-Walīd Ibn Jumai’ (5) ‘Abdirrahmān Ibn Khallād (6) Ummi Waraqah Binti ‘Abdillāh  Ibn al-Hāris. Adapun kredibilitas para rawi di atas dapat dilihat dari para penilaian kritikus yaitu ulama ahl al-Jarh wa al-Ta’dil sebagai berikut:

a.    Abū Dāwūd (w.275/889)Abī
            Nama lengkapnya adalah Sulaimān Ibn al-Asy’ab Ibn Syaddād Ibn ‘Amr Ibn ‘Amir Abū Dāwūd al-Sijistānī. Nama kuniyyah-nya Abū Dāwūd, sedangkan nama laqab-nya al- Sijistānī.beliau lahir pada tahun 202 H dan meninggal pada tahun 275 H.
            Beliau berguru hadis antara lain  al-Hasan Ibn Hammād al-Hadrami Ibrāhīm Ibn Bassyār al-Ramadiy, Sulaimān Ibn Harb, Yahya Ibn Fadhl al-Sijistānī, Yahya Ibn Muhammad Ibn al-Sakan al-Bazzār, Yahya Ibn Ma’in, Ahmad Ibn Hanbal dan Yazid Ibn Khālid, Yūsuf Ibn Mūsā al-Qatthān, Abī Husain al-Rāzi. Sedangkan murid beliau yaitu al-Tirmīdzi,Ibrāhīm Ibn Hamdan Ibn Ibrāhīm Ibn Yūnus  dan sebagainya.[6]
Penilaian para ulama ahl al-Jarh wa al-Ta’dȋl antara lain dikemukakan oleh
Ø  Mūsā Ibn Harun al-Hafidz: Abū Dāwūd diciptakan di dunia hanya untuk hadis.
Ø  Abū Hatim Ibn Hibbān: Abū Dāwūd adalah salah satu Imam dunia yang faqih, alim, hafidz, wara’ dan mutqin.
Ø  Abū Bakr al-Khalal: Abū Dāwūd adalah Kāna al-Imam al-Muqaddam fi Zamanihi
Ø  Imam Musallamah Ibn Qāsim: Tsiqah[7]

b.    Al-Hasan Ibn Hammād al-Hadrami

           Nama lengkapnya adalah al-Hasan Ibn Hammād Ibn Kusaib al-Hadrami Abū ‘Ali al-Baghdadi yang dikenal dengan Sajjadah. Beliau wafat di Baghdad  pada tahun 241 pada hari sabtu tanggal 8 Rajab.
           Beliau berguru hadis antara lain dari Ibrāhīm Ibn Uyainah, Ishāq Ibn Yūsuf al-Azraq, Ismā’īl Ibn Ulaiyyah, Husain Ibn Ali al-Ju’fi,Khālid Ibn Hibbān al-Raqiyyi,Muhammad Ibn Fudhail,Muawiyah Ibn Hisyām, Wāqi’ Ibn al-Jarrah, Yahya Ibn Sa’id al-Umawiy,Yahya Ibn Ya’la al-Aslamiy. Diantara murid beliau adalah Abū     Dāwūd, Ibn Majah,Ibrāhīm Ibn Ayyub al-Mukharrimiy,Ahmad Ibn Muhammad Ibn Bakr al-Qashir,Ja’far Ibn Muhammad Ibn Syākir al-Sha’I, Yahya Ibn Muhammad Ibn Sha’id.[8]

Penilaian para ulama ahl al-Jarh wa al-Ta’dȋl antara lain dikemukakan oleh:
Ø  Ahmad Ibn Hanbal: Sahibu Sunnah, wa ma balaghani anhu illa Khair
Ø  Abū Bakr al-Khātib: kana Tsiqah
Ø  Abū Hātim: Dzakarahu fi al-Tsiqat

c.    Muhammad Ibn Fudhail
            Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Fudhail Ibn Ghazwan Ibn Jarīr al-Dhabīyyi, Abū ‘Abdirrahmān al-Kūfiy
            Beliau berguru hadis dari Ibrāhīm al-Hajariy, Ismāīl Ibn Abīy Khālid, Ismā’īl Ibn Muslim al-Makiyyi, Basyir Ibn Muhājir , al-Hajjaj Ibn Dinar, al-Hasan Ibn al-Hakam al-Nakha’I,al-Hasan Ibn ‘Ubaidillah al-Nakha’I, al-Hasan Ibn ‘Amr al-Fuqaimi, Hushain Ibn ‘Abdirrahmān al-Sulamiy, Hamzah Ibn Hubaib al-Zayyat, Wā’il Ibn Dāwūd,al-Walīd Ibn ‘Abdillāh Ibn Jumai’, Yahya Ibn Sa’id al-Anshariy, Abīy Ishāq al-Syaibani, Abī Hayyan al-Taimiy, Abī Malik al-Asyja,i. diantara murid beliau adalah Ibrāhīm Ibn Sa’id, al-Jauhariy, Ahmad Ibn  Budail al-Yamiy,Ahmad Ibn Hanbal, Ahmad Ibn Sinan al-Qattān, Ahmad  Ibn Abīy Syu’aib al-Harraniy, Ahmad Ibn ‘Abdillāh  Ibn Yūnus,Ishaq Ibn Ruhawaih, al-Hassān Ibn Hammād dan lain sebagainya.[9]

Penilaian para ulama ahl al-Jarh wa al-Ta’dȋl antara lain dikemukakan oleh:
Ø  Harb Ibn Ismā’il: Hasan al-Hadis
Ø  Utsmān Ibn Sa’id al-Darimiy: Tsiqah
Ø  Abū Zur’ah: Shaduq Min Ahl al-Ilm
Ø  Abū Hātim: Syaikh
Ø  Al-Nasā’ī: Laisa Bihi Ba’sun

d.    Al-Walīd Ibn Jumai’
  Nama lengkapnya adalah al-Walīd Ibn ‘Abdillāh  Ibn Jumai’ al-Zuhriy al-Kufiy.
            Beliau meriwayatkan hadis dari Ibrāhīm al-Nakha’I, ‘Abdirrahmān Ibn Khallād al-Anshariy, ‘Abdul malik Ibn Mughirah al-Thaifiy, Ikrimah Maula Ibn ‘Abbas, Mujahi Ibn Jabr,Ummu Waraqah. Diantara murid beliau adalah asy’ab Ibn Atthaf, Zaid Ibn Hubab, Muhammad Ibn Masruq al-Kindiy dan lain sebagainya.
Penilaian para ulama ahl al-Jarh wa al-Ta’dȋl antara lain dikemukakan oleh:
Ø  Ahmad Ibn Hanbal: Laisa bihi Ba’sun
Ø  Ishaq Ibn Manshur: Tsiqah
Ø  Abū Hatim: Salih al-Hadis
e.    Abdurrahmān Ibn Khallad
            Beliau meriwayatkan hadis dari Ummu Waraqah, sedangkan yang meriwayatkah hadis dari beliau adalah al-Walīd Ibn ‘Abdillāh  Ibn Jumai’.

Penilaian para ulama ahl al-Jarh wa al-Ta’dȋl antara lain dikemukakan oleh:
Ø  Ibnu Hajar mengutip pendapatny Abū al-Hasan Ibn al-Qatthan tentang ‘Abdurrahmān  Ibn Khallād adalah majhul.[10]
f.     Ummu Waraqah
            Nama lengkapnya adalah Ummu Waraqah Binti Naufal al-Anshariyyah ada juga yang berpendapat Binti ‘Abdullāh Ibn Hāris  Ibn ‘Uwaimir. Beliau termasuk sahabah yang mulia. Dalam hal ini, penulis menggunakan kaidah jumhur ulama hadis  bahwa al-Sahābah kulluhum Udūl,(setiap sahabat adalah adil.

D.     Pemahaman Hadis Ummu Waraqah

            Mengenai hadis Ummu Waraqah yang oleh sekelompok minoritas muslimah sering dijadikan dasar kebolehan wanita menjadi imam shalat bagi jama’ah laki-laki adalah hadis yang masih diperselisihkan kesahihannya. Setelah penulis melakukan penilitian, sanad hadis Ummu Waraqah di atas dhaif, hal ini dikarenakan ada perawi yang tidak dikenal ‘Abdurrahmān  Ibn Khallād, sedangkan dalam Syarh Abū Dāwūd yaitu ‘Aun al-Ma’būd ada dua perawi yang tidak dikenal yaitu al-Walīd Ibn Jumai’ dan ‘Abdurrahmān  Ibn Khallād.[11]
            Tentang hadis Ummu Waraqah--yang diriwayatkan berbagai imam-imam ahli hadis antara lain Imam Abū             Dāwūd, Ahmad,Ibn Khuzaimah, Ad-Dāruquthni dan lain-lain -- ada beberapa versi. Di dalam riwayat Abū Dāwūd misalnya, benar Ummu Waraqah itu minta kepada Rasulullah SAW untuk ditunjuk seorang muadzin. Nabi saw. kemudian menyuruh Ummu Waraqah untuk menjadi imam bagi penghuni rumahnya. "Jadi, dalam hal itu adalah antaumma ahla daariha (agar ia menjadi imam bagi para penguhuni rumahnya-red)," ujar pakar hadis, Prof KH Ali Musthafa Ya'kub.[12]
Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abū Dāwūd juga mengisahkan hal yang sama. Hadis ini, kata Ali, sifatnya masih umum dalam artian bisa jadi makmumnya perempuan semuanya. Bisa makmumnya laki-laki, bisa juga makmumnya laki-laki dan perempuan. Dan di sini tidak ada kejelasan. Jadi, kata dia, menurut kaidah fikih, memakai hadis ini ada dua pendekatan.
Pertama, sebuah dalil kalau mengandung beberapa kemungkinan-kemungkinan atau tidak memberikan kepastian maka tidak dapat dipakai sebagai sumber hukum. "Nah, hadis Ummu Waraqah ini yang diriwayatkan Abū Dāwūd, Ahmad dan sebagainya, itu masih banyak kemungkinan. Maka dari sisi ini tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum," .Kedua, dalam memahami hadis, kita harus membandingkan antara satu riwayat dengan hadits yang lain. Karena pada prinsipnya, hadis itu adalah satu misi satu ajaran dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu dan yang lain. "Ternyata dalam hadis Ummu Waraqah ini terdapat beberapa versi, pertama Nabi saw. menyuruh Ummu Waraqah untuk menjadi imam bagi penghuni rumahnya. Dalam versi lain, riwayat Ahmad, Nabi saw. dengan jelas menyuruh Ummu Waraqah untuk menjadi imam bagi wanita-wanita penguhuni rumahnya. Perintah dari Nabi saw. itu langsung ada kata-kata Qad amara an taumma ahla dariha"Berdasarkan kaidah pemahaman hadis yufassiru ba'duhu ba'dhan hadis itu menafsiri satu sama lain sebagai mana ayat Al-Quran juga menafsirkan satu sama lain. Maka hadis riwayat Ahmad menafsirkan hadis yang sifatnya umum yang hanya menyebutkan penghuni rumahnya saja. Atau dengan kata lain bahwa hadis versi pertama yang menyebutkan bahwa Ummu Waraqah diperintahkan Nabi saw. untuk menjadi imam penghuni rumahnya itu tidak dipakai. Dan yang dipakai sekarang adalah hadis versi yang kedua yang menyatakan bahwa Nabi saw. menyuruh Ummu Waraqah untuk menjadi imam shalat bagi wanita penguhuni rumahnya. "Dari sini sudah jelas bahwa hadis itu yang dimaksud adalah Ummu Waraqah menjadi imam kaum wanita penghuni rumahnya,"           pengertian yang kedua ini didukung hadis lain yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Dalam hadis itu Nabi saw. bersabda, laa taummanna imraatun rajulan yang artinya "Sekali-kali tidaklah patut seorang wanita menjadi imam bagi laki-laki."Hadis riwayat Ibnu Majah ini memang dari segi sanad tidak valid. Jadi tidak shahih, tetapi substansinya telah diterima oleh para ulama dan diamalkan sejak zaman sahabat sampai masa sekarang. Ini penerimaan ulama menjadi unsur yang penting tentang hadis itu dapat dipakai sebagai sumber hukum. Jadi, hadis kendati dari segi sanad tidak shahih, apabila substansinya diterima oleh para ulama kemudian diamalkan, maka hadis itu dapat menjadi sumber hukum Islam. Itu kesepakatan ulama.[13]
 Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan pendapat Mushtafa ali ya’qub, Karena hadis bisa dijadikan sebagai landasan sumber hukum Islam manakala hadis tersebut adalah hadis yang sahih.[14] Dalam hal sanad, hadis tersebut harus memenuhi syarat-syarat sanad sahih yang meliputi ketersambungan sanad sampai ke Nabi saw, diriwayatkan oleh para perowi adil serta dlabit,[15] terhindar dari keraguan (syudzudz dan terhindar dari illat.[16] Disamping makbul secara sanad, hadis tersebut juga harus makbul secara matan, dalam artian: (a) tidak bertentangan dengan sumber ajaran (dalil) yang lebih kuat, baik al-Qur’an maupun hadis lain yang berkualitas lebih baik,(b) tidak bertentangan dengan akal sehat dan sejarah serta prinsip umum syari’at.
Hal inilah yang dijadikan Muhammadiyah dalam menetapkan kaidah kesahihan hadis, dimana Muhammadiyah menetapkan kriteria: Hanya hadis-hadis yang berkualitas makbul saja yang bisa dijadikan dasar agama. yang dimaksudkan sebagai hadis atau al-Sunnah al-Maqbulah adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi saw. Yang menurut hasil analisis, baik sanad maupun matan, memenuhi syarat untuk digolongkan sebagai hadis sahih dan hasan sehingga karenanya dapat dijadikan hujjah syar’iyyah.[17]E.     Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu:
1.    Seorang wanita tidak boleh menjadi imam yang makmumnya terdiri dari laki-laki, akan tetapi wanita boleh menjadi imam yang makmumnya perempuan. Hal ini dilakukan sebagian sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, di antaranya 'Aisyah dan Ummu Salamah.
2.    Hadis Ummu Waraqah tentang menjadi imam penghuni rumahnya adalah dhāif, hal ini dikarenakan ada beberapa perawi  yaitu ‘Abdurrahmān  Ibn Khallād, dan Lila Binti Malik yang dinilai majhul oleh para kritikus hadis.
DAFTAR PUSTAKA

Ȃbādi, Abū al-Tayyib Muhammad Syams al-Haqq al-Aẓīm, ‘Aun al-Ma’būd           Syarh Sunan Abī Dāwūd, al-Madīnah al-Muwwarah:al-Maktab al-        Salafiyyah,      1388/1968.

Abū Dāwūd, Sulaimān Ibn al-As’as al-Sijistani, Sunan Abī Dāwūd, al-Qāhirah:       Dār al-Hadīṡ, 1408/1988.

Ahmad, Abū ‘Abdillāh Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilāl al-       Syaibani,Musnad Imam Ahmad, edisi, Syu’aib al-Arnāuth,(Beirut:       Muassasah al-Risālah,1422/2001.
            Atsqalâni,Syihâb al-Dȋn Abȋ al-Fadhl  Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar al- Tahdzȋb al-                     Tahdzȋb, Beirut: Dar Shadir, 1326.
Al-Dāruquthni,al-Hāfiz al-Kabīr ‘Ali Ibn ‘Umar,Sunan al-Dāruquthni, edisi:   Syu’aib al-ArnāuthBeirut: Muassasah al-Risālah, 1424/2004.
             Al-Mizzi,Jamâl al-Dȋn Abī al-Hajjâj,Tahdzȋb al-Kamâl Fi asmâ’ al-Rijâl,                                Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1415/1994.
            Chusnul Ashari, al-Jarh dan al-Ta’dil dalam pandangan Muhammadiyah (studi                   pengginaan kaedah al-Jarhu Muqaddamun ala al-Ta’dil ba’da al[-Bayan                         al-Syafi al-Mu’tabar Syar’an,Skripsi,Yogyakarta:  Fakultas                                               Agama Islam,:Jurusan Tafsir             Hadis, Universitas Ahmad Dahlan ,2003
Ibn Khuzaimah, Abū Bakr Muhammad Ibn Ishāq al-Naisabūri Sahīh Ibn     khuzaimah,edisi: al-A’ẓami, Beirut:al-Maktab al- Islāmī, 1390/1970.

Itr, Nuruddin, Manhaj al-Naqd Fi Ulūm al-Hadīs, Syiria: Dar al-Fikr, 1981.

Syuhudi Isma’il, Metodologi Penelitian Hadis NAbī,Jakarta: Bulan Bintang,2007, cet ke II.

-----------, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan pendekatan Ilmu Sejarah: Jakarta: Bulan Bintang,2005, cet ke III.

Al-Insan, Jurnal Kajian Islam, Vol II, No 2, 2005[1] al-Insan,Jurnal Kajian Islam, Vol II, No 2, 2005

            [2] Abū Dāwūd, Sunan Abī Dāwūd,(al-Qahirah: Dār al-Hadīṡ, 1408/1988), I:159, hadis no, 592
            [3] Al-Dāruquthni, Sunan al-Dāruquthni, edisi: Syu’aib al-Arnāuth(Beirut: Muassasah al-Risālah, 1424/2004), II:261, hadis no. 1506
            [4] Ibn Khuzaimah, Sahīh Ibn khuzaimah,edisi Musthafa al-A’ẓami (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1390/1970), III:89, hadis no. 168
            [5] Imam Ahmad,Musnad Imam Ahmad, edisi, Syu’aib al-Arnāuth,(Beirut: Muassasah al-Risālah,1422/2001), XXXXV:255, hadis no.27283
[6] Al-Mizzi, Tahdzȋb al-Kamâl fȋ Asmâ’ al-Rijâl, (Beirut: Muassasah al-Risâlah,1992) XI:355-360
[7] Ibid. XI:364-365
[8] Ibid. VI:129-130
[9] Ibid. XXVI:292-293

[10] Ibn Hajar al-Asqalânȋ, Tahdzȋb al-Tahdzȋb (Beirut: Dâr Shâdir,1326) VI:168
[11]          Abū al-Thayyib, ‘Aun al-Ma’būd Syarh Sunan Abī Dāwūd,(Madinah: al-Maktab al-Salafiyyah, 1388/1968)II:302
[12]  al-Insan,Jurnal Kajian Islam, Vol II, No 2, 2005
[13] Dikutip dari situs Republika online,akses 5 Januari 2013, pkl 14.00 WIB
[14] Syuhudi Isma’il,Metodologi penelitian Hadis Nabi (Jakarta:Bulan Bintang) h.10
[15] Unsur-unsur ini disebut oleh syuhudi Ismail “kaidah mayor kesahihan sanad hadis”, sedangkan dua unsur setelahnya  yaitu terhindar dari syudzdudz dan illat dimasukkan sebagai “kaidah minor” lihat Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan sanad Hadis, telaah kritis san tinjauan dengan pendekatan ilmu sejarah,(Jakarta: Bulan Bintang) h.123
[16] Nuruddin ‘Itr, Manhaj al-Naqd Fi Ulūm al-Hadīs,(Syiria: Dar al-Fikr, 1981) h.242
[17] Lihat skripsi Chusnul Ashari, al-Jarh dan al-Ta’dil dalam pandangan Muhammadiyah (studi pengginaan kaedah al-Jarhu Muqaddamun ala al-Ta’dil ba’da al[-Bayan al-Syafi al-Mu’tabar Syar’an,(Universitas Ahmad Dahlan: Jurusan Tafsir Hadis, 2003) h.37

Tidak ada komentar:

Posting Komentar